Get Adobe Flash player
Tržnica Markale Gradska Tržnica Markale

reklama 3

Gradska Tržnica Markale

alt
+387 33 205-353
+387 33 20 55 49
Mula Mustafe Bašeskije 4a
Sarajevo - Centar
71000
BiH
fax:
tel.:
Kontakt:
Adresa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinator tržnih operacija: Džuho Admir,

kontakt telefon: 033/205-353, 062/991-932

DSCN0418
DSCN0418
DSCN0425
DSCN0426
DSCN0429

Tržni red

KJKP“Tržnice-pijace“ d.o.o Sarajevo

Ul.M.M.Bašeskije 4a

Broj:99-7/10

Sarajevo, 19.01. 2010.godine

Na osnov člana 34.stav 2. Zakona o trgovini (Sl.novine F.BiH br. 64/04) i Pravilnika o uslovima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine (Sl.novine F BiH br. 12/05) i člana 42. tačka 10. Statuta KJKP”Tržnice pijace”d.o.o Sarajevo, direktor  dana  19.01.2010. godine  donosi

 

T R Ž N I RED 

Tržnice “MARKALE”

Član. 1. 

Ovim Tržnim redom utvrđuje  se  asortiman proizvoda koji se mogu prodavati, pravila i uslovi za obavljanje trgovine u objektu Tržnice «Markale» koja posluje u okviru KJKP  Tržnice – pijace d.o.o Sarajevo.

Član. 2. 

Preduzeće kao zakupodavac pruža tržno-pijačne usluge izdavanjem na korištenje zakupcima:poslovne prostore (prodavnica,boks,magacin), prodajna mjesta (tezga,dio tezge) manipulativne prostore, te pijačne opreme (vaga sa utezima i dr.) uz zakupninu utvđenu Cjenovnikom Nadzornog odbora i naknadu troškova struje, vode čišćenja i dr.

Preduzeće pruža tržno-pijačne usluge iz prethodnog stava pravnim i fizičkim licima u skladu sa zakonom i ugovorom o zakupu.

Član. 3. 

U zatvorenim boksovima tržnice(poslovni prostori), preduzeće pruža usluge zakupcima koji obavljaju promet mesom i mesnim proizvodima, mlijekom i mliječnim proizvodima, kao i drugim prehrambenim proizvodima saglasno njihovom odobrenju za obavljanje registrovane djelantosti izdate od strane nadležnog organa, odnosno ugovora o zakupu poslovnog prostora.

 

Član 4. 

Usluge tržnice na malo u okviru ovog objekta koji je uređen za trgovinu korisnika-prodavača i individualnih poljoprivrednih proizvođača na propisno uređenim rashladnim vitrinama vrši se trgovina: mlijeka i mliječnih proizvoda, suhomesanatih proizvoda i jaja.

 

Član. 5. 

Usluge odnosno predmeti koji se izdaju u svrhu iz prethodne dvije tačke odgovaraju po kvalitetu,estetskim, higijenskim i dr. mjerama u kojima se izlažu i čavaju-prehrambeni proizvodi namjenjeni ljudskoj ishrani odnosno kojim se obezbjeđuje savremeno vršenje prometa tih proizvoda i usluga, stoga je zakupac dužan prostor i opremu čuvati pažnjom dobrog privrednika, odnosno domaćina, te predmetni prostor koristiti isključivo za obavljanje djelatnosti i da se pridržavaju Tržnog  reda.

 

 

Član 6. 

Usluge tržnice na malo vrši se i izdavanjem magacinskog prostora-rashladne komore u kojima je zakupac dužan da prije početka rada tržnice izvrši pripreme proizvoda kako bi iste izložio prodaji i otpočeo sa radom tačno u određeno vrijeme.

Član 7. 

Navedeni proizvodi zakupaca moraju ispunjavati sve uslove utvrđene propisima o kontroli i nadzorom nad životnim namirnicama.

 

Član 8. 

Zakupci u okviru prodajnih prostora, boksova, tezgi-vitrina u tržnici dužni su da:

-  istaknu firmu i sjedište pravnog lica, odnosno ime i prezime sa adresom fizičkog lica,

-  da obezbjedi ispravnu vagu postavljenu na vidno mjesto,

-   istaknu ime i prezime (korisnici pijačnih vitrina),

-   istaknu maloprodajnu cijenu proizvoda na način uočljiv za svakog kupca-potrošaća,

-   naplaćivati robu prema istaknutim cijenama, tačno mjeriti (vagati) robu, a za opravdane

i blagovremene reklamacije kupaca izvršiti zamjenu novom robom ili kupcu vratiti

iznos plaćen za tu robu,

-   prema kupcima-potrošačima, kao i osoblju zakupodavca ponašaju se i ophode pristojno

i korektno,

-   održavaju ličnu higijenu (uredno obučeni sa bijelim mantilima, kapom ili maramom,

podšišani, obrijani, čistih ruku i dr.)

-   odlažu smeće u za to određeni prostor-kontejner,

-          dužani su zaključiti ugovor o zakupu prodajnog mjesta za jedan mjesec, a produženje-

rezervacija vrši se od 1-5 og. za tekući mjesec, (odnosi se na korisnike  vitrina) i da

zakupljeni prostor-vitrinu koristi svakodnevno,

-   izuzetno od prethodnog stava tržni prostor se izdaje drugom korisniku na jednodnevnu

upotrebu, ukoliko se korisnik ne pojavi u određenom vremenu, a najdalje do 10 sati

tekućeg dana, ili zaključuje ugovor sa novim korisnikom.

 

Član 9. 

Preduzeće kao zakupodavac dužno je obezbjediti:

-          istaknuti izvod iz Tržnog  reda,

-          ispravnu kontrolnu vagu dostupnu svakom kupcu-potrošaču radi kontrole kupljene robe, i istu ustupiti na korištenje bez naknade,

-          odgovarajući pristup tržnici uz suglasnost nadležnih organa,

-          brojeve telefona nadležnih inspekcijskih službi i broj telefona policijske stanice koja je mjesno nadležna,

-          plan (skica) tržnice sa numerisanim vitrinama,

-          cjenovnih usluga,

-          da za korisnike tržnih vitrina obezbjedi baždarene i tehnički ispravne vage sa utezima.

 

Član 10. 

Zakupac prostora ne može koristiti usluge suprotno od odredaba ovog Tržnog  reda, niti ustupiti prostor i opremu drugom licu odnosno istu otuđiti, u suprotnom ugovor o zakupu se smatra automatski raskinutim, u kom slučaju komisija zakupodavca u roku od 3 (tri) dana preuzima prostor (kada su u pitanju korisnici-zakupci  vitrina i opreme i isti se preuzima odmah i izdaje novom korisniku, a u slučaju poslovnih prostora vrši se komisijska primopredaja i pečaćenje prostora).

 

Član. 11. 

Preduzeće održava sanitarno-higijenske uslove i stara se o čistoći prostora u tržnici koji nisu izdati zakupcima.

U zakupljenim poslovnim prostorima sanitarne uslove i čistoću održavaju zakupci. Nakon završetka rada tržnice , zakupodavac: uklanja i vrši odvoz smeća, pranje tržnice,čisti  rashladne vitrine, čisti vage i utege.

 

Član. 12. 

Sve opravke na rashladnoj opremi snosi zakupodavac, a ukoliko je štetu učinio zakupac namjerno ili iz nepažnje dužan je istu u cijelosti nadoknaditi zakupodavcu.

 

Član. 13. 

Zabranjeno je zakupcima i posjetiocima u tržnici da:

-          prodaju proizvode koji nisu dozvoljeni ovim Tržnim  redom, odnosno odgovarajućim zakonskim propisima,

-          izlažu proizvode koji nisu pripremljeni za prodaju u za to određenoj pripremnoj prostoriji i magacinu,

-          unose proizvode u poslovne prostorije, koji su namijenjeni prodaji , za vrijeme radnog vremena tržnice i svaka druga slična radnja  kojom se ometa normalan rad i kretanje građana-kupaca

-          drže ambalažu oko prostora  tržnice;

-          nepristojno i nekorektno se ponašaju prema kupcima i svim ostalim posjetiocima u tržnici,

-          narušavaju red i mir (vika,svađa, tuča i sl.),

-          bacaju otpadke van prostora za smeće, pljuju i sl,

-          izlažu robu prodaji na tlu tržnice,

-          nepropisno upotrebljavaju el.energiju i upotrebljavaju istu za grijanje prostora, kao i preduzimaju druge radnje koje mogu izazvati požar,

-          uvode pse i druge životinje.

 

Član 14. 

Radno vrijeme tržnice je :

-          u zimskoj sezoni radnim danom od 700 do 1600 sati, nedeljom od 700 do 1300 sati,

-          u ljetnoj sezoni radnim danom od 700 do 1700 sati, nedeljom od 700 do 1400 sati.

Prema potrebi i odluci nadležnog organa može se odrediti drugačije radno vrijeme.

 

Član 15. 

Zakupci su obavezni da preuzeta prodajna mjesta koriste namjenski za obavljanje dozvoljene djelatnosti i da se pridžavaju Tržnog reda.

 

Član 16. 

Ne pridržavanje Tržnog  reda od strane zakupca  prostora i opreme povlači automatski raskid ugovora, i zakupac je saglasan da se bez otkaznog naloga putem suda ugovor smatra raskinutim, pa je zakupac dužan  prostor i opremu ( tezga,vitrina) oslobodi od ljudi i stvari i predati zakupodavcu odmah tj. istog dana po učinjenoj povredi ovog Tržnog  reda,   radi izdavanja novom korisniku.

Sa ovim Tržnim  redom, zakupodavac je dužan upoznati svakog zakupca prilikom zaključivanja ugovora o zakupu.   

Član 17. 

Preduzeće kao zakupodavac i korisnici usluga družni su se pridržavati utvrđenog Tržnog reda.

 

Član 18. 

Ovaj Tržni  red donosi direktor  zakupodavca uz prethodnu saglasnost Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Član 19. 

Danom donošenja ovog Tržnog  reda prestaje da važi pijačni red br:7-6/98 od 05.08.1998.godine.

Član 20. 

Tržni  red stupa na snagu narednog dana od dana pribavljanja saglasnosti Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, kada se Tržni  red smatra donesenim.

 

Član 21.

 

Ovaj Tržni  red po stupanju na snagu istaći na vidno mjesto u okviru objekta tržnice.

 

 

D i r e k t o r

Džafo Suljo

 

Broj:99-7/10

Sarajevo, 19.01. 2010.godine