Get Adobe Flash player
Pijaca Telali Telali

reklama 3

Telali

alt
+387 33 440-588
Brodac / Oprkanj bb
Sarajevo - Stari Grad
71000
BiH
tel.:
Kontakt:
Adresa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinator tržnih operacija: Džuho Admir,

kontakt telefon: 033/214-954, 062/991-932

DSCN0382
DSCN0382
DSCN0384
DSCN0385
DSCN0387

Tržni red

KJKP”Tržnice-pijace”d.o.o Sarajevo

Ul. M.M.Bašeskije 4a

Broj:99-2/10

Sarajevo,19.01. 2010.godine

Na osnov člana 34.stav 2. Zakona o trgovini (Sl.novine F.BiH br. 64/04) i Pravilnika o uslovima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine (Sl.novine F BiH br. 12/05) i člana 42. tačka 10. Statuta KJKP”Tržnice pijace”d.o.o Sarajevo, direktor  dana  19.01.2010. godine  donosi

T R Ž N I   R E D

Tržnog centra “Telali”

 

Član 1.

Tržni centar „Telali”  nalazi se u Sarajevu, kao posebno izgrađena i uređena cjelina koja se sastoji od više pojedinačno opremljenih poslovnih prostora i prodajnih mjesta u kojima se obavlja trgovina na malo i pružaju trgovinske i druge usluge.

Član 2. 

 

Ovim Tržnim  redom utvrđuje se asortiman proizvoda i uslovi za obavljanje trgovine u objektu tržnog centra «Telali» u okviru kojeg KJKP  «Tržnice-pijace»d.o.o Sarajevo (u daljem tekstu: Zakupodavac) pruža tržno-pijačne usluge korisnicima usluga-prostora i pijačne opreme (u daljem tekstu:Zakupac)

 

Član 3. 

Preduzeće kao zakupodavac pruža tržno-pijačne usluge izdavanjem na korištenje zakupcima: poslovne prostore, prodajna mjesta (tezge,dio tezge) manipulativne prostore, te pijačnu opremu (vaga sa utezima i dr.) uz zakupninu utvrđenu Cjenovnikom usluga.

Preduzeće pruža tržno-pijačne usluge iz prethodnog stava pravnim i fizičkim licima u skladu sa zakonom i ugovorom o zakupu.

 

Član 4. 

Usluge pijace na malo, vrši se na posebno uređenomotvorenom prostoru na tezgama, u okviru kojeg se pružaju usluge zakupcima koji obavljaju promet poljoprivredno-prehrambenih proizvoda: svježeg voća i povrća; sve vrste zrnastog i drugog povrća i voća; žitarice i brašno pripremljeno na domaći način; gljive koje se smatraju upotrebljivim za ljudsku ishranu; ljekovito bilje; med i vosak pripremljen na domaći način  saglasno odobrenju nadležnog organa za obavljanje djelatnosti zakupca.

U okviru otvorene pijace na otvorenom prostoru vrši se prodaja cvijeća.

 

Član 5. 

Usluge tržnice na malo vrši se u zatvorenom prostoru na tržno-pijačnim vitrinama na kojim individualni poljoprivredni proizvođači obavljaju prodaju : mlijeka i mliječnih proizvoda; suhomesnatih proizvoda; jaja i svježeg mesa peradi saglasno odobrenju nadležnog organa za obavljanje djelatnosti zakupaca.

Na tržnici na malo, odnosno pijaci moraju biti izražena odvojena prodajna mjesta za trgovinu svježom ribom i svježim mesom, ukoliko se predviđa prodaja navedene robe.

Za svježu ribu, meso, svježe mlijeko tvornički pakovano, mliječne proizvode, suhomesnate proizvode i slične proizvode, moraju biti osigurani odgovarajući zatvoreni prostori (vitrina i sl.) za smještaj tih proizvoda.

 

Član 6. 

U okviru  tržnice u poslovnim prostorima i prodajnim boksovima na odvojenom prostoru od prodaje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, može se obavljati trgovina na malo raznovrsnim prehrambenim i neprehrambenim proizvodima i ostalom sličnom robom, saglasno odobrenju nadležnog organa o obavljanju djelatnosti zakupaca.

Član 7. 

Zakupci u okviru prodajnih prostora, na pijačnim tezgama na otvorenom i zatvorenom prostoru pijace-tržnice dužni su:

-          obezbjediti ispravnu i baždarenu vagu postavljenu na vidno mjesto, (ukoliko to zahtjeva vrsta robe koja se prodaje),

-          da na vidno mjesto istaknu cijenu robe,

-          naplaćivati robu po istaknutim cijenama, tačno mjeriti (vagati) robu a za opravdane i blagovremene reklamacije kupaca izvršiti zamjenu novom robom ili kupcu vratiti iznos plaćen za tu robu,

-          na svakom prodajnom stolu, klupi i boksu mora biti na uočljiv način  istaknuta firma i sjedište pravnog lica sa podacima iz rješenja nadležnog organa, odnosno ime i prezime sa adresom fizičkog lica,

-          da se prema potrošačima, kao i osoblju Zakupodavca ponašaju i ophode pristojno i korektno,

-          da odlažu smeće u zato određeni prostor-kontejner,

-          da održavaju ličnu higijenu, a naročito u okviru zatvorene tržnice gdje se vrši prodaja mlijeka, mliječnih i suhomesnatih proizvoda, mesa i ribe, moraju biti uredno obučeni sa čistim bijelim mantilima i  keceljama , rukavicama, kapama ili maramama, muškarci podšišani i obrijani, čistih ruku i dr.)

Pored gore navedenog korisnici usluga u okviru tržnice-pijace na tezgama-vitrinama dužni su:

-          na uočljiv način istaći naziv firme sa podacima iz rješenja nadležnog organa, ime i prezime i numeraciju prodajnog mjesta-tezge;

-          zaključiti ugovor o zakupu prodajnog mjesta i opreme za jedan mjesec, a produženje-rezervacije od 1-5 og za tekući mjesec i da zakupljeni prostor-tezgu ili vitrinu koriste svakodnevno,

-          izuzetno od prethodnog stava pijačna tezga-oprema izdaje se drugom korisniku na jednodnevnu upotrebu ukoliko se isti ne pojavi u određenom vremenu, a najdalje do 10 sati tekućeg dana ili se zaključuje ugovor sa novim korisnikom.

Član 8. 

Zakupac prostora ne može koristiti usluge suprotno od odredaba ovog Tržnog  reda, niti ustupiti prostor i opremu drugom licu odnosno istu otuđiti.U suprotnom, ugovor se smatra automatski raskinutim.U tom  slučaju Zakupodavac preuzima prostor i odmah izdaje novom korisniku.

Član 9. 

Preduzeće kao Zakupodavac u tržnom centru dužno je obezbijediti:

- skladišni prostor za čuvanje proizvoda animalnog porijekla,

- rashladne uređaje zavisno od vrste proizvoda,

- odgovarajući prostor za čuvanje vaga i ostalog pribora kojim se služe prodavci,

- obezbjediti baždarenu i tehnički ispravnu vagu dostupno kupcima-potrošaćima

radi kontrole kupljene robe, i istu ustupa na korištenje bez naknade,

- na vidnom mjestu istaći Tržni red, Cjenovnik usluga, brojeve važnih telefona:

tržne, sanitarne, veterinarske i komunalne inspekcije Kantona Sarajevo i broj

telefona policijske uprave, kao i plan (skicu) tržnice-pijace, sa numerisanim

stolovima-tezgama,

- da za korisnike pijačnog prostora obezbjedi baždarene i tehnički ispravne vage

i utege.

Član 10. 

Preduzeće održava sanitarno-higijenske uslove i stara se o čistoći prostora  u tržnom centru. Nakon završetka radnog vremena zakupodavac uklanja smeće sa cijelog objekta  i isto odlaže na za to određeno mjesto-kontejner, a zatim svakodnevno po potrebi odvozi na deponiju.

Svakodnevno, nakon uklanjanjanja smeća, vrši čišćenje tržnog centra, čisti tezge i vitrine, čisti vage i utege itd.

Preduzeće u zimskom periodu čisti snijeg i led i po potrebi  posipa solju, a radi omogućavanja normalnog poslovanja tržnog centra.

 

Član 11. 

Zakupcima i posjetiocima u tržnom centru zabranjeno je  da:

-    unose proizvode u poslovne prostorije koje su namjenjene za prodaju za vrijeme radnog vremena tržnog centra i dr. slične radnje kojima se ometa normalan rad i kretanje građana-kupaca,

-          drže ambalažu oko prostora u tržnom centru,

-          da se nepristojno i nekorektno ponašaju prema kupcima i svim ostalim posjetiocima u tržnom centru,

-          narušavaju red i mir (vika,svađa, tuča i sl.),

-          bacaju otpadke van prostora za smeće, pljuju i sl,

-          izlažu robu prodaji na tlu,

-          nepropisno upotrebljavaju el.energiju i upotrebljavaju istu za grijanje prostora, kao i poduzimaju  radnje koje mogu izazvati požar,

-         uvode pse i druge životinje.

 

Član 12. 

Radno vrijeme Tržnog centra je :

- u zimskoj sezoni radnim danom od 700 do 1600 sati, nedeljom od 700 do 1300 sati,

- u ljetnoj sezoni radnim danom od 700 do 1700 sati, nedeljom od 700 do 1400 sati.

Prema potrebi i odluci nadležnog organa može se odrediti drugačije radno vrijeme.

 

Član 13. 

Zakupci su obavezni da preuzete poslovne prostore i prodajna mjesta, koriste namjenski za        obavljanje dozvoljene djelatnosti i da se pridžavaju Tržnog  reda.

 

Član 14 

Ne pridržavanje Tržnog  reda od strane zakupca pijačnog prostora-opreme povlači automatski raskid ugovora, i zakupac je saglasan da se bez otkaznog naloga putem suda ugovor smatra raskinutim, pa je zakupac dužan  prostor-opremu (pijačna tezga,vitrina) osloboditi od ljudi i stvari i predati zakupodavcu  radi izdavanja novom korisniku.

Sa ovim Tržnim  redom, zakupodavac je dužan upoznati svakog zakupca prilikom zaključivanja ugovora o zakupu.

 

Član 15. 

Ovaj tržni  red donosi direktor  zakupodavca, uz prethodnu suglasnost Ministarstva privrede  Kantona Sarajevo.

Član 16. 

Danom donošenja ovog Tržnog  reda prestaje da važi Pijačni red br:7-3/98 od 05.08.1998.godine.

Član 17. 

Tržni red stupa na snagu danom  pribavljanja saglasnosti od nadležnog organa -Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

 

D i r e k t o r

Džafo Suljo

Broj:99-2/10

Sarajevo,19.01. 2010.godine