Get Adobe Flash player
Pijaca Markale Pijaca Markale

reklama 3

Pijaca Markale

alt
+387 33 214954
Gajev trg
Sarajevo - Stari Grad
71000
BiH
tel.:
Kontakt:
Adresa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinator tržnih operacija: Džuho Admir,

kontakt telefon: 033/214-954,062/991-932

DSCN0395
DSCN0395
DSCN0400
DSCN0404
DSCN0408

Tržni red

KJKP”Tržnice-pijace”d.o.o Sarajevo

Ul.M.M.Bašeskije 4a

 Broj: 99-10/10

Sarajevo, 19.01.2010.godine

Na osnov člana 34.stav 2. Zakona o trgovini (Sl.novine F.BiH br. 64/04) i Pravilnika o uslovima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine (Sl.novine F BiH br. 12/05) i člana 42. tačka 10. Statuta KJKP”Tržnice pijace”d.o.o Sarajevo, direktor  dana  19.01.2010. godine  donosi

T R Ž N I    R E D

Pijace “MARKALE”-_Gajev trg 

 

 

Član 1. 

Ovim Tržnim  redom utvrđuje se asortiman proizvoda i uslovi za obavljenje trgovine na otvorenoj  Pijaci” Markale”-Gajev trg u okviru kojeg KJKP  «Tržnice-pijace»d.o.o Sarajevo (u daljem tekstu: Preduzeće) pruža tržno-pijačne usluge korisnicima usluga-prostora i pijačne opreme (u daljem tekstu:Zakupac)

Član 2. 

Preduzeće kao zakupodavac pruža tržno-pijačne usluge izdavanjem na korištenje zakupcima: prodajna mjesta (tezge,dio tezge) manipulativne prostore, te pijačnu opremu (vaga sa utezima i dr.) uz zakupninu utvrđenu Cjenovnikom usluga.

Preduzeće pruža tržno-pijačne usluge iz prethnodnog stava pravnim i fizičkim licima u skladu sa zakonom i ugovorom o zakupu.

Član 3. 

Usluge pijace na malo vrši se na posebno uređenomotvorenom prostoru na tezgama, u okviru kojeg se pružaju usluge zakupcima koji obavljaju promet poljoprivredno-prehrambenih proizvoda: svježeg voća i povrća; sve vrste zrnastog i drugog povrća i voća; žitarice i brašno pripremljeno na domaći način; gljive koje se smatraju upotrebljivim za ljudsku ishranu; ljekovito bilje; med i vosak pripremljen na domaći način  saglasno odobrenju nadležnog organa za obavljanje djelatnosti zakupca.

U okviru otvorene pijace na odvojenom prostoru vrši se prodaja cvijeća.

Član 4. 

Zakupci koji vrše promet robe u okviru ove pijace  na pijačnim tezgama, na otvorenom  prostoru pijace dužni su:

-          na svakom prodajnom mjestu- tezgi mora biti na uočljiv način  istaknuta firma i sjedište

pravnog lica, odnosno,  ime i prezime sa adresom fizičkog lica i numeraciju prodajnog

mjesta,

-    da na vidno mjesto istaknu cijenu robe,

-          naplaćivati robu po istaknutim cijenama, tačno mjeriti (vagati) robu a za opravdane i

blagovremene reklamacije kupaca izvršiti zamjenu novom robom ili kupcu vratiti iznos

plaćen za tu robu,

-          obezbijediti ispravnu vagu postavljenu na vidno mjesto, ukoliko to zahtijeva vrsta robe koja se prodaje,

-          da se prema potrošačima, kao i osoblju zakupodavca ponašaju i ophode pristojno i korektno,

-          da odlažu smeće u zato određeni prostor-kontejner,

-          da održavaju ličnu higijenu,

-          zaključiti ugovor o zakupu prodajnog mjesta za jedan mjesec, a produženje-rezervaciju izvršiti od 1 do 5  za tekući mjesec i da zakupljeni  prostor-tezgu koristi svakodnevno, izuzetno od predhodnog stava pijačna tezga-oprema se izdaje  drugom korisniku na jednodnevnu upotrebu ukoliko se isti ne pojavi u određenom vremenu, a najdalje do 10 sati tekućeg dana ili se zaključuje ugovor sa novim korisnikom.

Član 5. 

Zakupac prostora ne može koristiti usluge suprotno od odredaba ovog Tržnog reda, niti ustupiti prostor i opremu drugom licu odnosno istu otuđiti.U suprotnom,  ugovor se smatra automatski raskinutim.U tom  slučaju Zakupodavac preuzima prostor i odmah izdaje novom korisniku.

Član 6. 

Preduzeće kao zakupodavac  na pijaci dužno je obezbijediti:

-          na vidnom mjestu istaći ovaj Tržni  red, cjenovnik usluga, brojeve važnih

telefona: tržne, sanitarne, veterinarske i komunalne inspekcije Kantona Sarajevo i

broj  telefona policijske uprave, kao i plan (skicu) tržnice-pijace, sa numerisanim

stolovima-tezgama,

-          da za korisnike pijačnog prostora obezbjedi baždarene i tehnički ispravne vage

i utege,

-          obezbjediti baždarenu i tehnički ispravnu vagu dostupno kupcima-potrošačima

radi kontrole kupljene robe, i istu ustupa na korištenje bez naknade,

-          odgovarajući prostor za čuvanje vaga i ostalog pribora kojim se služe prodavci.

Član 7. 

Preduzeće održava sanitarno-higijenske uslove i stara se o čistoći prostora na pijaci. Nakon završetka radnog vremena zakupodavac uklanja smeće sa cijelog objekta pijace i isto odlaže na za to određeno mjesto-kontejner, a zatim svakodnevno po potrebi odvozi na deponiju.

Svakodnevno, nakon uklanjanja smeća, vrši pranje  pijace, čisti tezge, čisti vage i utege itd.

Preduzeće u zimskom periodu čisti snijeg i led i po potrebi otvoreni prostor pijace posipa solju, a radi omogućavanja normalnog poslovanja pijace.

Član 8. 

Zakupcima i posjetiocima na pijaci zabranjeno je:

-          narušavanje reda i mira (vika, svađa, tuča i sl.),

-          nepristojno i nekorektno ponašanje prema kupcima i svim ostalim

posjetiocima na pijaci,

-          bacanje otpadaka van prostora za smeće, pljuvanje i sl,

-          izlaganje robe za prodaju na tlu pijace,

-          loženje vatre na pijaci, kao i preduzimanje drugih radnji koje mogu izazvati požar,

-          uvoditi pse i druge životinje na pijacu,

-          držanje ambalaže oko pijačne tezge.

Član 9. 

Radno vrijeme pijace je :

-u zimskoj sezoni radnim danom od 700 do 1600sati, nedeljom od 700 do 1300 sati,

- u ljetnoj sezoni radnim danom od 700 do 1700 sati, nedeljom od 700 do 1400 sati.

Prema potrebi i odluci nadležnog organa može se odrediti drugačije radno vrijeme.

 

Član 10. 

Zakupci su obavezni da preuzeta prodajna mjesta koriste namjenski za obavljanje dozvoljene djelatnosti i da se pridžavaju Tržnog  reda.

Član 11. 

Ne pridržavanje Tržnog  reda od strane zakupca pijačnog prostora-opreme povlači automatski raskid ugovora, i zakupac je saglasan da se bez otkaznog naloga putem suda ugovor smatra raskinutim, pa je zakupac dužan pijačni prostor-opremu (pijačna tezga,vitrina) oslobodi od ljudi i stvari i predati zakupodavcu odmah tj. istog dana po učinjenoj povredi ovog Tržnog reda, radi izdavanja novom korisniku.

Sa ovim Tržnim redom zakupodavac je dužan upoznati svakog zakupca prilikom zaključivanja ugovora o zakupu.

Član 12. 

Preduzeće kao zakupodavac i korisnici usluga dužni su se pridržavati utvrđenog Tržnog  reda. Ne pridržavanje odredbi Tržnog  reda, koje se odnose na asortiman proizvoda i uvjeta za obavljanje trgovine na tržno-pijačnim stolovima-tezgama koji je dozvoljen Tržnim  redom, povlači odgovornost zakupaca u skladu sa važećim propisima.

Član 13. 

Ovaj Tržni  red donosi direktor  zakupodavca uz prethodnu suglasnost Ministarstva privrede  Kantona Sarajevo.

Član 14. 

Danom donošenja ovog Tržnog  reda prestaje da važi  Pijačni red br.7-6/98.od 05.08.1998.godine.

 

Član 15. 

Tržni  red stupa na snagu narednog dana od dana pribavljanja saglasnosti Ministarstva privrede Kantona Sarajevo kada se Tržni  red smatra donesenim.

Ovaj Tržni  red po stupanju na snagu, istaći na vidno mjesto u okviru objekta pijace Markale-Gajev trg.

 

D i r e k t o r

Džafo Suljo

Broj: 99-10/10

Sarajevo, 19.01.2010.godine