Get Adobe Flash player
Pijaca Kvadrant Kvadrant

reklama 3

Kvadrant

alt
+387 33 466 226
Džemala Bijedića 27
Sarajevo - Novi Grad
71000
BiH
tel.:
Kontakt:
Adresa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinator tržnih operacija: Hasanbegović Haris,

kontakt telefon: 033/466-226, 062/992-630

1
1
3
4
5
bwd  strana 1/2  fwd

Tržni red

KJKP”Tržnice-pijace”d.o.o Sarajevo

Ul.M.M.Bašeskije 4a

Broj: 99-9/10

Sarajevo, 19.01. 2010.godine

Na osnov člana 34.stav 2. Zakona o trgovini (Sl.novine F.BiH br. 64/04) i Pravilnika o uslovima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine (Sl.novine F BiH br. 12/05) i člana 42. tačka 10. Statuta KJKP”Tržnice pijace”d.o.o Sarajevo, direktor  dana  19.01.2010. godine  donosi

T R Ž N I    R E D

Pijace “KVADRANT” Čengić Vila

 

Član 1.

Ovim Tržnim redom utvrđuju se tržna pravila za prodaju robe, vrstu robe, način izlaganja robe te prodaju, održavanje prostorija i uslove za obavljanje trgovine u objektima na Pijaci «Kvadrant» Čengić Vila, koja posluje u okviru KJKP«Tržnice i pijace»d.o.o Sarajevo(u daljem tekstu: Preduzeće).

Član 2. 

Preduzeće kao zakupodavac u okviru ovog objekta pruža pijačne usluge izdavanjem poslovnih prostora  kioska/zatvorenih tezgi korisnicima usluga-zakupcima za prodaju tekstilne robe, rabljenih proizvoda (rabljena tehnička i ostala roba i slično) i druge robe uz zakupninu utvrđenu Cjenovnikom tržno-pijačnih usluga

Član 3. 

Preduzeće u okviru ovog prostora pruža tržno-pijačne usluge pravnim i fizičkim licima u skladu sa zakonom i ugovorom o zakupu, saglasno odobrenju za obavljanje djelatnosti zakupaca.

Član 4.

Preduzeće kao zakupodavac dužno je :

-    istaknuti izvod iz Tržnog  reda,

-          obezbijediti brojeve telefona nadležnih inspekcijskih službi i broj telefona policijske

stanice koja je mjesno nadležna,

-          imati pregled-plan (skica) pijace sa numerisanim stolovima pomoćnu prostoriju namijenjenu za higijensko-sanitarne potrebe prodavača i kupaca,

-          poseban prostor za odlaganje otpadaka.

 

Član 5.

Dužnost zakupca je da:

-          istakne firmu i sjedište pravnog lica, odnosno ime i prezime sa adresom fizičkog lica,

-          istakne cijenu proizvoda na način uočljiv za svakog kupca-potrošača,

-          da se prema kupcima-potrošačima, kao i osoblju zakupodavca ponašaju i ophode pristojno i korektno,

-          naplaćuje robu prema istaknutim cijenama, a za opravdane i blagovremene reklamacije kupaca izvrši zamjenu novom robom ili kupcu vrati iznos plaćen za tu robu,

-          odlaže smeće u zato određeni prostor-kontejner,

-          zaključi ugovor o zakupu prodajnog mjesta sa plaćanjem dnevno u gotovini.

-          odgovara za svoje postupke  nepridržavanja kućnog reda.

Član 6. 

Preduzeće kao zakupodavac održava sanitarno-higijenske uslove i stara se o čistoći  otvorenog pijačnog prostora i pijačnih tezgi.

Preduzeće vrši čišćenje i odvoz smeća sa pijace, vrši pranje platoa,  a u zimskom periodu čisti snijeg i led, radi omogućavanja normalnog poslovanja pijace.

Član 7. 

Radno vrijeme pijace je :

- u zimskoj sezoni radnim danom od 700 do 1600 sati, nedeljom od 700 do 1300 sati,

- u ljetnoj sezoni radnim danom od 700 do 1700 sati, nedeljom od 700 do 1400 sati.

Prema potrebi i odluci nedležnog organa može se odrediti drugačije radno vrijeme.

Član 8. 

Zakupac prostora ne može koristiti usluge suprotno od odredaba ovog Tržnog reda, niti ustupiti prostor i opremu drugom licu  odnosno istu otuđiti, u suprotnom ugovor o zakupu smatra automatski raskinutim, te se kiosk/zatvorena tezga preuzima i izadaje novom korisniku u skladu sa zaključenim ugovorom o zakupu.

Član 9. 

Zabranjuje se zakupcima i posjetiocima na pijaci da:

-          narušavaju red i mir (vika,svađa, tuča i dr.),

-          bacaju otpatke van prostora za smeće, pljuje

-          unose i drže stvari i robu kojom se ometa kretanje pijacom,

-          izlažu i prodaju robu na tlu pijace (mimo kioska/boksa),

-          lože vatru i preduzimaju druge radnje koje mogu izazvati požar,

-          uvode pse i druge životinje,

-          prodaju i izlažu robu van radnog vremena pijace,

-          ponašaju se nepristojno i nekorektno.

Član 10. 

Zakupci su obavezni da preuzeta prodajna mjesta koriste namjenski za obavljanje dozvoljene djelatnosti i da se pridržavaju Tržnog  reda.

 

Član 11. 

Ne pridržavanje Tržnog  reda od strane zakupaca povlači automatski raskid ugovora, i zakupac je saglasan da se bez otkaznog naloga putem suda ugovor o zakupu smatra raskinutim, pa je zakupac pijačnog prostora-opreme dužan osloboditi prostor i predati opremu odmah tj. istog dana po učinjenoj povredi ovog Tržnog  reda, radi izdavanja novom korisniku, u skladu sa zaključenim ugovorom o zakup.

Sa ovim Tržnim redom zakupodavac je dužan upoznati svakog zakupca prilikom zaključivanja ugovora  o zakupu.

 

Član 12. 

Preduzeće kao zakupodavac i korisnici usluga dužni su se pridržavati utvrđenog Tržnog  reda. Ne pridržavanje odredbi Tržnog reda,  koje se odnose na asortiman proizvoda i uslova za obavljanje trgovine na pijačnim stolovima-kioscima koji je dozvoljen Tržnim redom, povlači odgovornost zakupaca u skladu sa važećim propisima.

 

Član 13. 

Ovaj Tržni  red donosi direktor  zakupodavca uz prethodnu suglasnost Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Član 14. 

Danom donošenja ovog Ttržnog  reda prestaje da važi Pijačni red br. 7-1/98  od 05.08.1998.                               godine.

Član 15. 

Tržni  red stupa na snagu narednog dana od dana pribavljanja saglasnosti Ministarstva privrede Kantona Sarajevo kada se Tržni  red smatra donosenim.

Ovaj Tržni  red po stupanju na snagu istaći na vidno mjesto u okviru objekta pijace-tržnice.

 

D i r e k t o r

Džafo Suljo  

Broj: 99-9/10

Sarajevo, 19.01. 2010.godine