Javni oglas

Na osnovu člana 39. Statuta “KJKP”Tržnice-pijace” d.o.o. Sarajevo i Odluke Uprave KJKP”Tržnice-pijace” d.o.o. Sarajevo br. 3173/18 od 08.10.2018.godine, Uprava KJKP”Tržnice-pijace” d.o.o. Sarajevo raspisuje

J A V N I    O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

Raspisuje se javni oglas  za prijem 6/šest/ radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u KJKP”Tržnice-pijace”d.o.o Sarajevo za sljedeća radna mjesta

 

 1. Inkasant..………………………………………………………….…………...  3 izvršioca
 2. Radnik na tržnici.…………………………………………………..…………  2 izvršioca
 3. Kontrolor tržnih operacija...............................…………...………………… 1 izvršilac

 

1.   Opći uslovi za sve pozicije koje kandidati moraju ispunjavati

 

Svi kandidati  koji se prijavljuju na ovaj javni oglas, moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:

 1. da je državljanin BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ili CIPS-ova lična karta);
 2. da je stariji od 18 godina i da nije ispunio uslove za penzionisanje (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih ili CIPS-ova lična karta);
 3. da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje;
 4. da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini (dokaz: potpisana izjava ovjerena od  nadležnog organa, ne starija od 3/tri/ mjeseca).

 

2.  Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati

 

Pozicija br. 1.- Inkasant

 

  1. Posebni uslovi

Kandidati koji se prijavljuju na poziciju br. 1(Inkasant) moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • da imaju završenu KV/SSS,  III/IV  stepen stručne spreme svih zanimanja (dokaz: ovjerena kopija diplome traženog nivoa stručne spreme odgovarajuće struke),

       -   da ima najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva (dokaz: potvrda ili uvjerenje o traženom 

            radnom iskustvu);

 • poznavanje rada na računaru (dokaz: certifikat/diploma o poznavanju rada na računaru).

 

  1. Opis poslova

Otvara i priprema objekat u kojem radi po dispoziciji, za normalan i nesmetan rad, brine se i obezbjeđuje urednu naplatu za pruženu uslugu, izdaje fiskalni račun te podnosi finansijski izvještaj uz svakodnevni polog pazara, u slučajevima odsustva koordinatora tržnih poslova poslovne jedinice, istog mijenja za vrijeme njegovog odusutva, sa ovlastima koordinatora, raspoređuje korisnike usluga po prodajnim mjestima-tezgama i obavlja svu neophodnu komunikaciju sa njima, izdaje tršno-pijačnu opremu i stara se o urednoj upotrebi iste od strane korisnika, stara se o čistoći unutar poslovne jedinice, u hitnim i neophodnim slučajevima poziva nadležnu policijsku upravu na intervenciju, provodi tržno-pijačni red, brine se o bezbjednosti i čuvanju objekta, prati rad pijačnih radnika te izdaje radne zadatke, istekom radnog vremena organizuje čišćenje objekta, odvoz otpadaka te propisno zatvaranje objekta, prima i izdaje robu od zakupaca iz magacina, vrši naplatu te vodi propisanu evidenciju, usko sarađuje i informira na dnevnoj bazi o svim aktivnostima nadležnog koordinatora poslovne jedinice, o svim nepravilnostima koje utiču ili mogu uticati negativno na poslovanje ili imidž Preduzeća, na dnevnoj bazi usmeno, a ukoliko je moguće obavezno i pismeno informira koordinatora, kao šefa Odjela za prodaju i nabavu, obavlja i druge poslove po nalogu Uprave, šefa Odjela i Rukovodioca Službe.

 

Pozicija br. 2.- Radnik na tržnici

 

  1. Posebni uslovi

Kandidati koji se prijavljuju na poziciju broj 2. (Radnik na tržnici) moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • NK (4 do 8 razreda osnovne škole), NSS/SSS stručne spreme svih zanimanja

(dokaz: za NK: ovjerena kopija svjedočanstva za posljednji završeni razred osnovne škole; za NSS: ovjerena kopija svjedočanstva o završenom osnovnom obrazovanju; za SSS: ovjerena kopija diplome traženog nivoa stručne spreme );

       -   predhodno radno iskustvo nije potrebno

 

  1. Opis poslova

Poznavanje rada sa sredstvima za čišćenje i pranje i zdravstvena potvrda/nalaz da nema alergija na sredstva za čiščenje/pranje, obavlja sve poslove po nalogu Rukovodioca za razvoj i održavanje, koji se odnose na poslove održavanja čistoće i urednosti na pijaci-tržnici, postavlja, sprema, čisti, pere tržne uređaje, inventar, prostor u objektu, uklanja, utovara otpatke, snijeg, led, te predmete koji zauzimaju prostor i ometaju normalno funkcionisanje objekta, obavlja i druge pomoćne poslove čišćenja, utovara, pretovara i sl. poslove po nalogu Grupovođe, Poslovođe i Rukovodioca Službe.

 

Pozicija br. 3. - Kontrolor tržnih operacija,

 

  1. Posebni uslovi

Kandidati koji se prijavljuju na poziciju broj 3. (Kontrolor tržnih operacija) moraju ispunjavati sljedeće uslove:

-   da imaju zvršenu SSS / IV stepen stručne spreme svih zanimanja (dokaz: ovjerena kopija

    diplome traženog nivoa stručne spreme) ;

 • najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva (dokaz: potvrda ili uvjerenje o traženom radnom

    iskustvu);

 • poznavanje rada na računaru (dokaz: certifikat/diploma o poznavanju rada na računaru).

 

  1. Opis poslova

Na dnevnoj bazi vrši kontrolu poslovnih jedinica, o broju izdatih boksova, stolova i sl., i upoređuje sa prijavljenim stanjem za taj dan; usko sarađuje sa šefom Odjela za prodaju i nabavu, kontrolira dnevnu naplatu na poslovnim jedinicama Preduzeća i upoređuje sa prijavljenim stanjem, kontrolira rad koordinatora, inkasanata i svih drugih poslovnih jedinica Preduzeća; sačinjava izvještaje, zapisnike i informacije dostavlja direktoru i Rukovodiocu za komercijalne poslove; Kontrolira provođenje Tržnog reda na poslovnim jedinicama i o tome izvještava direktora,

Predleže mjere i aktivnosti iz djelokruga poslova koje obavlja; vrši druge poslove kontrole tržno-pijačnih poslova koje mu odredi direktor; obavlja druge poslove i izadatke po nalogu Rukovodioca Službe.

 

 

 

 Završne odredbe za pozicije 1., 2. i 3.

 

 1. Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti kraću biografiju, adresu i kontakt telefon;
 2. Prijava kandidata mora da sadrži sve tražene dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova za poziciju za koju se kandidat prijavljuje;
 3. Tražena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (ne starija od 6/šest/ mjeseci);
 4. Kandidati nisu dužni dostavljati uz prijavu dokaz  iz općih uslova pod tačkom 1. i 2., s tim da će iste dostaviti na uvid prilikom obavljanja intervjua;
 5. Kandidati koji budu primljeni po ovom javnom oglasu, do zasnivanja radnog odnosa dužni su dostaviti dokaze pod tačkom 3. i 4. iz  općih uslova;
 6. Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uslove, bit će pozvani na intervju;
 7. Konkurs ostaje otvoren 8/osam/ dana od dana objavljivanja;
 8. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati;
 9. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. Kandidatima se vraćaju samo originalni dokumenti.

 

Kovertirane prijave sa traženim dokazima dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu:

KJKP”Tržnice-pijace” d.o.o. Sarajevo

Ul. Mula Mustafe Bašeskije 4a

71000 Sarajevo

 

sa nazankom

PRIJAVA NA OGLAS

za  poziciju__________________________

             (navesti koju poziciju)

 

-NE OTVARATI-