Javni oglas

Na osnovu člana 39. Statuta “KJKP”Tržnice-pijace” d.o.o. Sarajevo i Odluke Uprave KJKP”Tržnice-pijace” d.o.o. Sarajevo br.3817/18  od 14.12.2018.godine, Uprava KJKP”Tržnice-pijace” d.o.o. Sarajevo raspisuje

 

J A V N I    O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme


 

Raspisuje se Javni oglas  za prijem 5/pet/ radnika u radni odnos na određeno vrijeme  u KJKP”Tržnice-pijace”d.o.o Sarajevo na sljedeća radna mjesta

 

 1. Radnik na tržnici …………………………………………………..………… 3 izvršioca

(prijem 2/dva/ izvršioca na poslovima radnika na tržnici, vrši se na period od 6/šest/ mjeseci, a 1/jedan/ izvršilac na period do 3/tri/ mjeseca)

 

 1. Saradnik za prodaju …………………………………………………………..1 izvršilac

(prijem radnika vrši se na period od 6/šest/ mjeseci)

 

 1. Inkasant………………………………………………………….....................1 izvršilac

(prijem radnika vrši se na period do 3/tri/ mjeseca)


 

1.   Opći uslovi za sve pozicije koje kandidati moraju ispunjavati

 

Svi kandidati  koji se prijavljuju na ovaj Javni oglas, moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:

 1. da je državljanin BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ili CIPS-ova lična karta);

 2. da je stariji od 18 godina i da nije ispunio uslove za penzionisanje (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih ili CIPS-ova lična karta);

 3. da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje;

 4. da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora  tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini (dokaz: potpisana izjava ovjerena od  nadležnog organa, ne starija od 3/tri/ mjeseca);

 

2.  Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati

 

Pozicija br.1 - Radnik na tržnici

 

  1. Posebni uslovi

Kandidati koji se prijavljuju za poziciju „Radnik na tržnici“ moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • NK (4 do 8 razreda osnovne škole), NSS/SSS stručne spreme svih zanimanja

(dokaz: za NK: ovjerena kopija svjedočanstva za posljednji završeni razred osnovne škole; za NSS: ovjerena kopija svjedočanstva o završenom osnovnom obrazovanju; za SSS: ovjerena kopija diplome traženog nivoa stručne spreme );

      - predhodno radno iskustvo nije potrebno
 

 

  1. Opis poslova

Poznavanje rada sa sredstvima za čišćenje i pranje i zdravstvena potvrda/nalaz da nema alergija na sredstva za čiščenje/pranje, obavlja sve poslove po nalogu Rukovodioca za razvoj i održavanje, koji se odnose na poslove održavanja čistoće i urednosti na pijaci-tržnici, postavlja, sprema, čisti, pere tržne uređaje, inventar, prostor u objektu, uklanja, utovara otpatke, snijeg, led, te predmete koji zauzimaju prostor i ometaju normalno funkcionisanje objekta, obavlja i druge pomoćne poslove čišćenja, utovara, pretovara i sl. poslove po nalogu grupovođe, poslovođe i rukovodioca Službe.


 

Pozicija br. 2 - Saradnik za prodaju

 

2.1.Posebni uslovi

Kandidati koji se prijavljuju na poziciju broj 2. (Saradnik za prodaju) moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 1. da imaju završenu VSS/VŠS - VII/VI stepen stručne spreme svih zanimanja (dokaz: univerzitetska diploma  ili uvjerenje o diplomiranju);

 2. da imaju najmanje 1 (jednu) godinu  radnog iskustva (dokaz: potvrda ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu);

 3. poznavanje rada na računaru (dokaz o poznavanju rada na računaru - certifikat/ intervju sa provjerom znanja);

 

2.2.Opis poslova

Učestvuje u praćenju i analizi tržišta usluga i proizvoda Preduzeća, priprema prijedlog planova prodaje,priprema elemente ponuda i učestvuje u zaključivanju ugovora o prodaji, učestvuje u definisanju politike cijena i određivanju cjenovnika usluga, prati naplatu potraživanja i prihoda,

prati i analizira ostvarivanje prodaje usluga zakupa poslovnih prostora u Preduzeću po svim linijama biznisa u Preduzeću, stara se o prodaji usluga Preduzeća, izrađuje odgovarajuće izvještaje o zaključenim ugovorima i o ostvarenoj prodaji, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odjela i Rukovodioca Službe.

 

Pozicija br. 3.- Inkasant

 

3.1.Posebni uslovi

Kandidati koji se prijavljuju na poziciju br. 3(Inkasant) moraju ispunjavati sljedeće uslove:

 • da imaju završenu KV/SSS,  III/IV stepen stručne spreme svih zanimanja (dokaz: ovjerena kopija diplome traženog nivoa stručne spreme odgovarajuće struke),

      - da ima najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva (dokaz: potvrda ili uvjerenje o traženom  

           radnom iskustvu);

 • poznavanje rada na računaru;

 

3.2. Opis poslova

Otvara i priprema objekat u kojem radi po dispoziciji, za normalan i nesmetan rad, brine se i obezbjeđuje urednu naplatu za pruženu uslugu, izdaje fiskalni račun te podnosi finansijski izvještaj uz svakodnevni polog pazara, u slučajevima odsustva koordinatora tržnih poslova poslovne jedinice, istog mijenja za vrijeme njegovog odusutva, sa ovlastima koordinatora, raspoređuje korisnike usluga po prodajnim mjestima-tezgama i obavlja svu neophodnu komunikaciju sa njima, izdaje tršno-pijačnu opremu i stara se o urednoj upotrebi iste od strane korisnika, stara se o čistoći unutar poslovne jedinice, u hitnim i neophodnim slučajevima poziva nadležnu policijsku upravu na intervenciju, provodi tržno-pijačni red, brine se o bezbjednosti i čuvanju objekta, prati rad pijačnih radnika te izdaje radne zadatke, istekom radnog vremena organizuje čišćenje objekta, odvoz otpadaka te propisno zatvaranje objekta, prima i izdaje robu od zakupaca iz magacina, vrši naplatu te vodi propisanu evidenciju, usko sarađuje i informira na dnevnoj bazi o svim aktivnostima nadležnog koordinatora poslovne jedinice, o svim nepravilnostima koje utiču ili mogu uticati negativno na poslovanje ili imidž Preduzeća, na dnevnoj bazi usmeno, a ukoliko je moguće obavezno i pismeno informira koordinatora, kao šefa Odjela za prodaju i nabavu, obavlja i druge poslove po nalogu Uprave, šefa Odjela i Rukovodioca Službe.

 

 

Završne odredbe za pozicije 1., 2. i 3.

 

 1. Kandidati su dužni uz prijavu dostaviti kraću biografiju, adresu i kontakt telefon;

 2. Prijava kandidata mora da sadrži sve tražene dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova za poziciju za koju se kandidat prijavljuje, a za poziciju br:1., pored navedenog, naznačiti na  koji vremenski period se prijavljuje;

 3. Tražena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (ne starija od 6/šest/ mjeseci);

 4. Kandidati nisu dužni dostavljati uz prijavu dokaz  iz općih uslova pod tačkom 1. i 2., s tim da će iste dostaviti na uvid prilikom obavljanja intervjua;

 5. Kandidati koji budu primljeni po ovom Javnom oglasu, do zasnivanja radnog odnosa dužni su dostaviti dokaz pod tačkom 3. iz  općih uslova (ljekarsko uvjerenje);

 6. Izabrani kandidati na poziciji br:1.(radnik na tržnici), pored uslova iz tačke 3. općih uslova (ljekarsko uvjerenje),  dužni su dostaviti zdravstvenu potvrdu /nalaz da nema alergija na sredstva za čišćenje/pranje;

 7. Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju;

 8. Javni oglas ostaje otvoren 8/osam/ dana od dana objavljivanja;

 9. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati;

 10. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. Kandidatima se vraćaju samo originalni dokumenti.

 

Kovertirane prijave sa traženim dokazima dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu:

KJKP”Tržnice-pijace” d.o.o. Sarajevo

Ul. Mula Mustafe Bašeskije 4a

71000 Sarajevo

 

sa nazankom

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

za  poziciju__________________________

            (navesti koju poziciju i na koji vremenski period)

 

-NE OTVARATI-