Javni oglas

Na osnovu člana 39. Statuta KJKP”Tržnice-pijace” d.o.o. Sarajevo, Saglasnosti Ministarstva komunalne privrede  i infrastrukture br:27-34-486/19 od 22.01.2019.godine i Odluke Uprave KJKP”Tržnice-pijace” d.o.o. Sarajevo br. 210/19 od 24.01.2019.godine, Uprava KJKP”Tržnice-pijace” d.o.o. Sarajevo raspisuje

J A V N I    O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

 

Raspisuje se Javni oglas za prijem 1/jednog/ radnika u radni odnos na određeno vrijeme  u trajanju do 3/tri/mjeseca u KJKP”Tržnice-pijace”d.o.o Sarajevo za sljedeće radno mjesto

 

 1. Inkasant……………..................................................................................... 1 izvršilac

 

1.   Opći uslovi koje kandidat mora ispunjavati

 

Svi kandidati  koji se prijavljuju na ovaj Javni oglas, moraju ispunjavati sljedeće opće uslove:

 1. da je državljanin BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu ili CIPS-ova lična karta);
 2. da je stariji od 18 godina i da nije ispunio uslove za penzionisanje (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih ili CIPS-ova lična karta);
 3. da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje;
 4. da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora  tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini (dokaz: potpisana izjava ovjerena od  nadležnog organa, ne starija od 3/tri/ mjeseca);

 

2.  Posebni uslovi koje kandidat mora ispunjavati

 

Kandidat koji se prijavljuje na poziciju „Inkasant“ mora ispunjavati sljedeće uslove:

 • da imaju završenu KV/SSS,  III/IV  stepen stručne spreme svih zanimanja (dokaz: ovjerena kopija diplome traženog nivoa stručne spreme odgovarajuće struke),

       -       da ima najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva (dokaz: potvrda ili uvjerenje o traženom 

                radnom iskustvu);

 • poznavanje rada na računaru (dokaz o poznavanju rada na računaru - certifikat/ intervju sa provjerom znanja).

 

Opis poslova

Otvara i priprema objekat u kojem radi po dispoziciji, za normalan i nesmetan rad, brine se i obezbjeđuje urednu naplatu za pruženu uslugu, izdaje fiskalni račun te podnosi finansijski izvještaj uz svakodnevni polog pazara, u slučajevima odsustva koordinatora tržnih poslova poslovne jedinice, istog mijenja za vrijeme njegovog odusutva, sa ovlastima koordinatora, raspoređuje korisnike usluga po prodajnim mjestima-tezgama i obavlja svu neophodnu komunikaciju sa njima, izdaje tršno-pijačnu opremu i stara se o urednoj upotrebi iste od strane korisnika, stara se o čistoći unutar poslovne jedinice, u hitnim i neophodnim slučajevima poziva nadležnu policijsku upravu na intervenciju, provodi tržno-pijačni red, brine se o bezbjednosti i čuvanju objekta, prati rad pijačnih radnika te izdaje radne zadatke, istekom radnog vremena organizuje čišćenje objekta, odvoz otpadaka te propisno zatvaranje objekta, prima i izdaje robu od zakupaca iz magacina, vrši naplatu te vodi propisanu evidenciju, usko sarađuje i informira na dnevnoj bazi o svim aktivnostima nadležnog koordinatora poslovne jedinice, o svim nepravilnostima koje utiču ili mogu uticati negativno na poslovanje ili imidž Preduzeća, na dnevnoj bazi usmeno, a ukoliko je moguće obavezno i pismeno informira koordinatora, kao šefa Odjela za prodaju i nabavu, obavlja i druge poslove po nalogu Uprave, šefa Odjela i Rukovodioca Službe.

 

 Završne odredbe

 

 1. Kandidat je dužan uz prijavu dostaviti kraću biografiju, adresu i kontakt telefon;
 2. Prijava kandidata mora da sadrži sve tražene dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova za poziciju za koju se kandidat prijavljuje;
 3. Tražena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (ne starija od 6/šest/ mjeseci);
 4. Kandidati nisu dužni dostavljati uz prijavu dokaz  iz općih uslova pod tačkom 1. i 2., s tim da će iste dostaviti na uvid prilikom obavljanja intervjua;
 5. Kandidati koji budu primljeni po ovom javnom oglasu, do zasnivanja radnog odnosa dužni su dostaviti dokaze pod tačkom 3. i 4. iz  općih uslova (ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak);
 6. Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju;
 7. Konkurs ostaje otvoren 8/osam/ dana od dana objavljivanja;
 8. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati;
 9. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. Kandidatima se vraćaju  

  samo originalni dokumenti.

 

 

Kovertirane prijave sa traženim dokazima dostaviti lično ili preporučeno poštom na adresu:

KJKP”Tržnice-pijace” d.o.o. Sarajevo

Ul. Mula Mustafe Bašeskije 4a

71000 Sarajevo

 

sa nazankom

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

za  poziciju “INKASANT“

 

-NE OTVARATI-