Upravljačka struktura Preduzeća

Organizacionu strukturu preduzeća čine:

  • Skupština preduzeća
  • Nadzorni odbor
  • Uprava preduzeća 

Upravu preduzeća čini:

DIREKTOR:

Jasmin Terović

IZVRŠNI DIREKTOR:

Bojan Miškić

Adresa Preduzeća: M.M. Bašeskije 4a, Sarajevo

mail protokol:  kjkptrznicesa@bih.net.ba

Preduzeće je podijeljeno na Sektor i službe:

           Sektor za razvoj, marketing i komercijalne poslove:

            (Služba za komercijalne poslove i nabavke i Služba za razvoj i održavanje)

           

  • Služba za komercijalne poslove:
    Rukovodilac Službe: Emir Dervišagić dipl.ecc, kontakt telefon: 033/205-353, mail:emir.dervisagic@trznice.ba

           Služba za finansijsko računovodstvene poslove:

           Rukovodilac Službe: Mirsad Delić dipl. ecc., kontakt telefon: 033/205-353

 

Kontaktirajte nas